RODO

SZANOWNI PAŃSTWO,

Dnia 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Zasady te zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w skrócie RODO - Rozporządzenie o ochronie danych osobowych lub GDPR – General Data Protection Regulation). Rozporządzenie to wprowadza jednolite prawo w zakresie ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej a więc również w Polsce.

Nowe regulacje mają zwiększyć ochronę danych osobowych osób, których dane dotyczą między innymi poprzez:

  • Prawo do bycia zapomnianym – w sytuacji w której osoba, nie chce by jej dane były przetwarzane, a brak jest podstawy legitymującej takie przetwarzanie. Jak zauważa Komisja Europejska narzędzie to ma chronić prywatność osób, niekoniecznie umożliwiać usuwanie informacji z przeszłości albo ograniczanie wolności prasy.
  • Łatwiejszy dostęp do danych – osoby, których dane dotyczą będą miały dostęp do szerszego zakresu informacji o przetwarzaniu ich danych, a informacje te dostępne powinny być w jasnej i zrozumiałej formie. Ponadto prawo do przenoszenia danych pozwolić ma osobom zainteresowanym na przenoszenie danych między usługodawcami internetowymi.
  • Obowiązek informowania o naruszeniu danych – administratorzy mają obowiązek powiadomienia organu nadzorczego i w stosownych przypadkach osoby, której dane dotyczą o naruszeniu danych.
  • Konieczność wdrożenia mechanizmów ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych – oznacza to dla przykładu, iż ochrona danych osobowych ma zostać uwzględniona już na etapie tworzenia usługi internetowej, a domyślne ustawienia ochrony danych osobowych zapewniające minimalizację przetwarzanych danych powinny zostać normą np. na portalach społecznościowych.
  • Silniejszą ochronę praw dzieci – zgodnie z rozporządzeniem dane osobowe dzieci zasługują na szczególną ochronę, z racji na fakt, iż mogą być w mniejszym stopniu świadome zagrożeń, konsekwencji, gwarancji i swoich praw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. W kontekście usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dzieciom, rozporządzenie przewiduje, że zgoda na przetwarzanie danych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, musi być wyrażona albo zaaprobowana przez osobę sprawującą władze rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem i tylko w zakresie wyrażonej zgody. Warto również wskazać, iż państwa członkowskie mogą obniżyć próg wskazany powyżej i ustanowić niższą granicę wiekową, która musi wynosić co najmniej 13 lat.
  • Lepszą egzekucję przestrzegania przepisów – polski organ ochrony danych będzie wyposażony w możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych w wysokości do 20 milionów euro lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu.

 

Źródło: https://giodo.gov.pl/pl/p/informacje-ogolnehttps://giodo.gov.pl/pl/p/akty-prawne

W związku ze zbliżającymi się zmianami w przepisach prawa, informujemy, że w Politechnice Częstochowskiej prace wdrożeniowe związane z dostosowaniem systemu ochrony danych osobowych do nowych wytycznych są obecnie w ostatniej fazie.

Wdrożenie RODO eliminuje niektóre z obecnie obowiązujących przepisów lub je przekształca oraz wprowadza nowe rozwiązania. W związku z powyższym powstały nowe procedury, instrukcje, formularze itp. mające zwiększyć bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej, które należy bezwzględnie poznać i wdrożyć na naszej uczelni. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że przetwarzanie danych osobowych jest procesem dynamicznym, zależnym od wielu czynników, dlatego przepisy prawne regulujące pracę z danymi będą udoskonalane i w miarę potrzeby zmieniane na bieżąco.