POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 - Trzecia Misja Uczelni

Cztery wydziały Politechniki Częstochowskiej (Wydział Infrastruktury i Środowiska, Wydział Budownictwa, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów) otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Trzecia Misja Uczelni”. Konkurs organizowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym - nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 - „Trzecia Misja Uczelni”, który dotyczył opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Z Politechniki Częstochowskiej zostały złożone cztery wnioski i wszystkie otrzymały  dofinansowanie. Są to:

  • projekt   pt.   „EKOdetektywi   na   jurajskim   szlaku - program rozwoju oferty dydaktycznej  uczelni  technicznej  w  zakresie  realizacji  trzeciej  misji”  Wydziału  Infrastruktury  i  Środowiska  -  kierownik  dr  hab.  inż.  Mariusz Kowalczyk, prof. PCz
  • projekt  pt.  Warsztaty  architektoniczno-budowlane  „Dom  moich  marzeń”  Wydziału  Budownictwa  -  kierownik  dr  inż.  Jacek  Nawrot
  • projekt  pt.  „Odkrywca  jest  w  każdym  z  nas  -   warsztaty   z   projektowania,   budowania   i oprogramowania    robotów”    Wydziału    Elektrycznego  -  kierownik  mgr  Piotr  Chabecki
  • projekt pt. „Ciekawi świata - nowe możliwości” Wydziału Inżynierii Produkcji i Techno-logii  Materiałów  -  kierownik  dr  inż.  Paweł  Wieczorek.

Łączne przyznane dofinansowanie dla czterech projektów wynosi ponad 1 mln 250 tys. zł.

Autor: WebAdmin, 01.04.2020