Rekrutacja cudzoziemców - opłaty za studia

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia w Politechnice Częstochowskiej na podstawie decyzji Rektora PCz na zasadach odpłatności wnoszą opłaty w wysokości: 
  • kształcenie w j. polskim  (stacjonarne/niestacjonarne) – 500 euro za semestr
  • kształcenie w j. angielskim (stacjonarne/niestacjonarne) – 960 euro za semestr
W szczególnych przypadkach Rektor może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie. 
 
Cudzoziemcy, którzy podejmują naukę na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ponosić opłaty, jakie są przewidziane dla studentów będących obywatelami polskimi, na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości, np. za kształcenia na studiach niestacjonarnych, za kształcenie na drugim kierunku studiów, za powtarzanie zajęć.