prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki

Tomasz Winnicki urodził się w 1934 r. we Lwowie, skąd po wojennej zawierusze wojennej z rodzicami dotarł w maju 1945 r. do Wrocławia. Studia chemiczne i późniejsza półwiekowa praca na Politechnice Wrocławskiej związały prawie całe jego życie naukowe z tą uczelnią, w której przeszedł kolejne szczeble awansów akademickich, pełniąc prawie wszystkie funkcje w administracji uczelni.

 
Studia z zakresu chemii polimerów ukończył w 1965 r. doktoratem, który dotyczył syntezy i własności wymieniaczy redoksowych. Równolegle pracował nad preparacją wymieniaczy jonowych i ich zastosowaniem w uzdatnianiu wody. Ta tematyka zdecydowała o przeniesieniu się, w ramach uczelni, na Wydział Inżynierii Sanitarnej, gdzie utworzył pracownię zastosowań polimerów w inżynierii środowiska.
 
Po rocznym stażu naukowym na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku objął funkcję zastępcy dyrektora w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych, gdzie w 1970 r. został docentem. Mimo awansu podjął pracę nad podsumowaniem badań wykonanych w USA, co zaowocowało rozprawą habilitacyjną pt. Zjawiska towarzyszące transportowi wody przez membrany osmotyczne i jonowymienne w procesach ultrafiltracji i elektrodializy. W 1972 r. współorganizował, chyba pierwszy w kraju, Instytut Inżynierii Środowiska, którego był dyrektorem od 1978 r., a w 1974 r. równie bezprecedensowy Zakład Badawczo-Wdrożeniowy instytutu w Jeleniej Górze. W 1977 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Równocześnie od 1972 r. koordynował prace tzw. wielkiego programu badawczego uczelni Ochrona środowiska, a w jego ramach duże przedsięwzięcia wrocławskich uczelni, jak badania określające zagrożenia środowiska przez Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy czy ogólnopolskie, w randze programów rządowych - monitoring środowiska czy międzyresortowe - biodegradacja i bioregulacja oraz procesy membranowe. Za tę działalność został w 1986 r. wyróżniony prestiżową Nagrodą Kolegium Rektorów "Za integrację wrocławskiego środowiska naukowego".
 
Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1985 r., a rok wcześniej został prorektorem ds. nauki Politechniki Wrocławskiej, funkcję tę pełnił przez dwie kadencje. Równocześnie podjął pionierskie prace nad organizacją uczelnianych spółek gospodarczych, w tym pierwszej w Polsce z udziałem kapitału zagranicznego, zajmującej się montażem i oprogramowaniem komputerów osobistych. Łącznie nadzorował powstanie ponad dziesięciu spółek. W 1990 r. był organizatorem Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z udziałem akademickich uczelni Wrocławia, dolnośląskiej "Solidarności", wojewodów wrocławskiego i wałbrzyskiego oraz dwóch uniwersytetów amerykańskich - Berkeley w Kalifornii i CCSU w Connecticut.
 
Najważniejsze funkcje naukowe prof. Tomasza Winnickiego: przewodniczenie Państwowej Radzie Ochrony Środowiska, Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Radzie Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu (przez pięć kolejnych kadencji), wieloletnie członkostwo w Sekcji Nauk Technicznych CKK i CK, gdzie reprezentował dyscyplinę inżynieria środowiska i w zespołach KBN, udział w prezydium KRASP oraz Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Prof. Winnicki był ponadto prezesem Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Europejskiej Akademii Wiedzy i Sztuki oraz Ukraińskiej Akademii Nauk Inżynieryjnych, członkiem w komitetach PAN Człowiek i środowisko przy prezydium oraz Inżynierii Wodnej i Biotechnologii, a także Komitecie Inżynierii Środowiska, któremu przewodniczył. Był organizatorem ważnych imprez międzynarodowych lub członkiem komitetów naukowych tychże, a także prowadzącym obrady plenarne, sekcyjne lub panelowe. Prof. Winnicki współprzewodniczył kongresowi WARSAW96, był również współdyrektorem NATO ARW w Saulburgu, Niemcy (1996). Był członkiem Komitetu Doradczego sieci COPERNICUS-CAMPUS. Należy do Komitetu Sterującego sieci Europejskich Rad Konsultacyjnych Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (EEAC).
 
W 1998 r. prof. Tomasz Winnicki był organizatorem Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze (PWSZ) i jest jego rektorem. Koordynuje międzynarodowe badania w zakresie wyższej edukacji niepełnosprawnych, połączonej z rehabilitacją. Opracował autorski projekt badawczy "Education and Rehabilitation of Disabled Students", który uzyskał finansowanie w prestiżowym Programie Leonardo da Vinci i został wykonany w partnerstwie z uniwersytetami technicznymi w Libercu i Dreźnie. Pracuje nad uruchomieniem Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji i Integracji Niepełnosprawnych Studentów w Jeleniej Górze-Cieplicach.
 
W latach 60. utworzył zespół badawczy, którego był liderem do przejścia na emeryturę w macierzystej uczelni w 2004 r. Wypromował 19 doktorów, których warsztatem naukowym były głównie narzędzia separacyjne, stosowane w inżynierii środowiska. Z tego zespołu naukowego wyszły oryginalne badania podstawowe, stosowane i aplikacyjne. Transfer operacji jednostkowych, stosowanych uprzednio w inżynierii chemicznej i procesowej, do konwencjonalnej inżynierii sanitarnej stał się jednym z ważnych czynników jej przekształcania w nowoczesną inżynierię środowiska. Proces ten, biegnący równolegle w kilku czołowych krajach o rozwiniętej technologii, rozpoczął się bardzo wcześnie w Polsce właśnie za sprawą prac zespołu prof. Tomasza Winnickiego. Był jednym z prekursorów idei kojarzenia kilku operacji jednostkowych w system, w którym każda z nich pracuje w wąskim optimum techniczno-ekonomicznym.
 
Wyniki prac własnych i zespołu prof. Tomasza Winnickiego stały się podstawą ponad 200 publikacji, zamieszczonych w dużej części w renomowanych periodykach zagranicznych. Były też prezentowane na międzynarodowych imprezach pierwszej rangi. Autorska książka "Polimery czynne w inżynierii ochrony środowiska" jest wciąż jedyną polskojęzyczną pozycją, dającą podstawy fenomenologiczne procesów rozdzielczych prowadzonych za pomocą związków wielkocząsteczkowych z wbudowanymi układami funkcyjnymi. Profesor Tomasz Winnicki był wielokrotnie zapraszany przez czołowe uniwersytety i jednostki badawcze do wygłoszenia wykładów seminaryjnych w Austrii, Czechosłowacji i Czechach, Japonii, Jugosławii, obu państwach niemieckich, Nigerii, USA i we Włoszech.
 
50 lat działalności badawczej i duża, już trójpokoleniowa, rodzina naukowa pozwalają mówić o szkole zastosowań polimerów separacyjnych w inżynierii środowiska prof. Tomasza Winnickiego.
 
25 czerwca 2007 r. Senat Politechniki Częstochowskiej nadał prof. zw. dr. hab. inż. Tomaszowi Winnickiemu tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej.
 
prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki