prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz

Jan Węglarz urodził się w 1947 r. w Poznaniu, gdzie ukończył z wyróżnieniem Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza (kierunek - matematyka, 1969 r.) oraz Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej (kierunek - automatyka, 1971 r.).
 
Od 1971 r. był zatrudniony w Instytucie Automatyki, następnie od 1989 r. w Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki, a od 1990 r. - Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Pracę doktorską, wykonaną pod kierunkiem prof. Zdzisława Bubnickiego, obronił w 1974 r., a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1977 r.
 
W 1983 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1988 - profesora zwyczajnego. W 1991 r. został wybrany członkiem korespondentem, a w 1998 r. członkiem rzeczywistym PAN. Profesor Węglarz jest również członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą, m.in. członkiem - założycielem i członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członkiem American Mathematical Society i Operations Research Society of America (full member).
 
Od 1976 r. kierował - utworzoną przez siebie - Pracownią Badań Operacyjnych, a od 1995 r., po reorganizacji, jest kierownikiem Zakładu Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Od momentu utworzenia Instytutu pełni w nim funkcję dyrektora. Jest również pełnomocnikiem dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, do którego powstania w 1993 r. znacznie się przyczynił. Aktualnie jest to jedno z trzech głównych tego typu centrów w Polsce, będące nie tylko operatorem miejskiej sieci komputerowej POZMAN, ale także operatorem krajowej, szerokopasmowej sieci naukowej PIONIER, czyli Polskiego Internetu Optycznego.
 
Tematyka pracy badawczej prof. Węglarza skupia się na zagadnieniach informatyki, badań operacyjnych i nauk decyzyjnych. Jest to problematyka o bardzo wielu zastosowaniach praktycznych, istotnych zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia - uprawiana w licznych ośrodkach na świecie.
 
Prof. Węglarz - w zakresie tematyki, którą się zajmuje - uzyskał szereg oryginalnych wyników, szeroko cytowanych i rozwijanych w kraju, a także za granicą. W ostatnich latach zainicjował badania w zakresie wielokryterialnych problemów zarządzania zasobami w systemach typu grid oraz współredagował - dla wydawnictwa Kluwer - pierwszą w literaturze światowej monografię poświęconą zarządzaniu zasobami w tych systemach.
 
Wyniki pracy profesora zostały zamieszczone w 14 monografiach, wydanych m.in. przez: Baltzera, Elseviera, Kluwera, Springera, PWN i WNT, a także w ponad 200 artykułach opublikowanych w czasopismach o światowej randze m.in. ACM Trans. Math. Software, Annals of Opns. Res., CABIOS, Computer Networks, Discrete Applied Math., Discrete Math. Europ. J. Opnl. Res., IEEE Trans. Computers, IEEE Trans.Systems, Man and Cybernet., Internat. J. Prod. Res., Information Processing Letters, J. Comput. Biol., Management Sci., R.A.I.R.O, Ricerca Operativa oraz w czołowych czasopismach polskich.
 
Prof. Węglarz jest twórcą uznanej w świecie szkoły naukowej. Wypromował 20 doktorów, pięciu z nich uzyskało tytuł profesora, a dwóch zostało wybranych na członków PAN.
 
Prof. Węglarz wywiera duży wpływ na rozwój problematyki badań operacyjnych, a w szczególności szeregowania zadań i rozdziału zasobów w Polsce. Obecnie tą problematyką zajmuje się liczne grono uczonych w wielu polskich ośrodkach, można również stwierdzić, że jest ona jedną z naszych eksportowych specjalności naukowych. Świadczy o tym zarówno liczba cytowań, jak i udział naszych przedstawicieli w czołowych konferencjach światowych z tego zakresu.
 
Profesor Węglarz współpracuje z ponad 100 ośrodkami na świecie. Często gościł z wykładami m.in. w USA, Kanadzie, Japonii, Izraelu, a także niemal we wszystkich krajach europejskich. Wygłosił ponad 100 referatów na konferencjach naukowych, głównie za granicą - połowa z nich to referaty plenarne i zaproszone. Jest laureatem wielu prestiżowych krajowych i zagranicznych nagród naukowych, m.in. Nagrody Sekretarza Naukowego PAN, Wydziału IV PAN, Nagrody Naukowej miasta Poznania, wielu nagród ministerialnych, Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Złotego Medalu EURO (Asocjacja Europejskich Towarzystw Badań Operacyjnych).
 
Złoty Medal EURO jest najwyższym w Europie wyróżnieniem w zakresie badań operacyjnych, do dzisiaj jedynym, przyznanym naukowcom z Europy Środkowo-Wschodniej. Laureat otrzymał je wraz z prof. Jackiem Błażewiczem i prof. Romanem Słowińskim podczas konferencji EURO w Aachen w 1991 r. W gronie naukowców nagrodzonych Złotym Medalem EURO znajdują się wybitne postaci m.in. Claude Berge, Bernard Roy czy Dominique de Werra.
 
Profesor Węglarz jest również doktorem honoris causa Politechniki Szczecińskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej, a także honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Internetowym Obywatelem Roku 2003.
 
Jako redaktor naczelny profesor kieruje kwartalnikiem Foundations of Computing and Decision Sciences. Jest również członkiem komitetów redakcyjnych licznych czasopism krajowych i zagranicznych, m.in. European J. of Operational Res. i Internat. Trans. of Operational Res.
 
Pełnił i nadal pełni również szereg ważnych funkcji pochodzących z wyboru w instytucjach decyzyjnych nauki. Był m.in. członkiem KBN, przewodniczącym Zespołu T-11, jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki, członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, prezesem Oddziału PAN w Poznaniu i członkiem Prezydium PAN. Dzięki profesorowi Węglarzowi Polska została członkiem Asocjacji Europejskich Towarzystw Badań Operacyjnych - EURO (Lozanna, 1982 r.) oraz Międzynarodowej Federacji Towarzystw Badań Operacyjnych - IFORS (Ateny, 1990). Jest przedstawicielem Polski we władzach obu tych federacji, a w latach 1997-98 pełnił jako jedyny dotychczas naukowiec z Europy Środkowo-Wschodniej - zaszczytną funkcję prezydenta EURO.
 
Szczególnie ważnym dla całego środowiska naukowego obszarem aktywności prof. Węglarza jest rozwój infrastruktury informatycznej nauki w Polsce oraz jej związków z infrastrukturą światową. Jako wieloletni członek Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Infrastruktury Informatycznej KBN, członek zespołów KBN I i II kadencji oraz członek KBN IV kadencji, poświęca tej problematyce wiele czasu i energii. Był współtwórcą koncepcji rozwoju naukowych miejskich sieci komputerowych, przewodniczącym Komitetu Programowego konferencji POLMAN (1994-1999), konferencji ISTHMUS'2000 oraz - od roku 2001 - konferencji PIONIER. Tematyka konferencji PIONIER dotyczyła realizacji programu KBN związanego z rozwojem Polskiego Internetu Optycznego, którego prof. Węglarz był współautorem. Wyrazem uznania międzynarodowej społeczności naukowej dla osiągnięć zespołu prof. Jana Węglarza w tym zakresie jest przyznanie Poznańskiemu Centrum Superkomputerowo-Sieciowemu prawa do organizacji prestiżowej europejskiej konferencji naukowej TERENA'2005. Po raz pierwszy ośrodek z Europy Środkowo-Wschodniej otrzymał prawo organizacji tej konferencji.
 
prof. zw. dr. hab. inż. Jan Węglarz