prof. zw. dr hab. inż. Edward Stanisław Kempa

Edward Stanisław Kempa urodził się w 1927 roku w Rudzie Śląskiej. Jest pierwszym historycznie absolwentem Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej (1954). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1963 roku na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej w zakresie odwadniania i zgazowywania osadów ściekowych, a stopień doktora habilitowanego w 1976 roku na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej w zakresie technologii wody, ścieków i odpadów. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1979 roku, a w roku 1986 tytuł profesora zwyczajnego.

 
Edward S. Kempa jest uczonym o autorytecie uznanym w kraju i za granicą. Prawie cała Jego działalność naukowa (z nielicznymi wyjątkami) skupiała się na problematyce szeroko pojętej gospodarki osadami ściekowymi. Wychodząc od zagadnień inżynierii procesowej (chemicznej) i klasyfikacji klasycznych paliw stałych, Profesor sformułował zasady oryginalnej Systematyki Osadów Ściekowych. Systematyka ta nie straciła do dzisiaj na aktualności i znaczeniu. W pracy badawczej zajął się również intensywnie tlenową stabilizacją osadów. Stając się czołowym naukowcem w dziedzinie osadów ściekowych, zgromadził wokół siebie pracowników nauki o podobnych zainteresowaniach i to nie tylko ze środowiska wrocławskiego, tworząc "wrocławską szkołę osadową". Drugą specjalnością profesora stała się nieco później, tj. po doktoracie, gospodarka odpadami stałymi. W tej właśnie dziedzinie stworzył również "wrocławską szkołę odpadową", pisząc na jej potrzeby unikatowy - jak dotychczas - i metodologicznie doskonały podręcznik akademicki "Gospodarka odpadami miejskimi". W tej dziedzinie uzyskał także uznanie międzynarodowe, będąc wielokrotnie ekspertem i doradcą WHO oraz innych organizacji ONZ.
 
Bogaty dorobek publikacyjny Profesora to ponad 310 publikacji naukowych, z których 1/3 ukazała się za granicą w językach kongresowych, 15 książek i skryptów, w tym bardzo nadal poczytny wśród projektantów oczyszczalni ścieków ponad 1300-stronnicowy poradnik (współautor) pt. "Oczyszczanie ścieków miejskich", 340 ekspertyz i opinii technicznych, 100 obszernych recenzji książek w czasopismach naukowych i technicznych oraz 5 wdrożonych patentów. Należy też podkreślić Jego tłumaczenia kilku książek i poradników z dziedziny oczyszczania ścieków na język polski.
 
Profesor Edward S. Kempa był wybitnym nauczycielem akademickim. Wypromował 8 doktorów nauk technicznych, był redaktorem naukowym kilku prac habilitacyjnych. Profesor recenzował 25 prac doktorskich i kilka habilitacyjnych. Ogromna wiedza Profesora w zakresie osadów ściekowych, jak również gospodarki odpadami stałymi, Jego doświadczenie i umiejętność przekazywania jej młodszym kolegom zaowocowało tym, że Jego wychowankowie zostali specjalistami najwyższej klasy w tych zagadnieniach, a kilku z nich zostało profesorami na polskich i zagranicznych uczelniach technicznych.
 
Wyrazem uznania na arenie międzynarodowej były m.in. stanowiska Visiting Professor na politechnikach w Monachium i Berlinie, powoływanie na przewodniczącego komitetów naukowych seminariów i konferencji oraz kilkuletnia praca w Indiach (z ramienia UNIDO) przy organizacji i budowie instytutu naukowo-badawczego.
 
Niekwestionowane są zasługi Profesora dla technicznego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód w Polsce.. Mając pełne uprawnienia budowlane do projektowania inwestycji w dziedzinie inżynierii sanitarnej i środowiska, Profesor zaprojektował m.in. 30 oczyszczalni ścieków i 3 zakłady uzdatniania wody. Zostały one zrealizowane, zdobywając nagrody jako budowy roku w dziedzinie budownictwa przemysłowego.
 
Praca naukowa, dydaktyczna i projektowa Profesora Edwarda S. Kempy została wysoko oceniona i nagrodzona m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką Politechniki Wrocławskiej, złotą odznaką za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nagrodą naukową miasta Zielonej Góry, nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolską nagrodą "Mister Budownictwa", Medalem PZITS im. Profesora Rudolfa. Prof. Kempa był także członkiem honorowym PZITS.
 
Nadanie Profesorowi Edwardowi S. Kempie tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej stanowi wyraz uznania dla Jego pozycji jako uczonego w ponad 50-letniej pracy naukowej, wychowawczej i inżynieryjnej.
 
Prof. zw. dr hab. inż. Edward Stanisław Kempa zmarł 16 grudnia 2006 r.
prof. zw. dr. hab. inż. Edward Stanisław Kempa