prof. dr hab. inż. Valentin Nikolaevich Danchenko

Valentin Nikolaevich Danchenko urodził się 29 maja 1936 r. w Zaporożu (Ukraina). Studia wyższe ukończył na Wydziale Technologicznym Dniepropietrowskiego Instytutu Metalurgicznego (obecnie Narodowa Metalurgiczna Akademia Ukrainy) w 1958 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera metalurga o specjalności przeróbka plastyczna metali.

W latach 1958-1962 pracował na stanowisku inżyniera w Dniepropietrowskiej Hucie Stali na Wydziale Walcowni Rur bez Szwu. Zajmował się tam technologiami wytwarzania rur na gorąco i na zimno.
 
Od 1962 r. rozpoczął pracę w Narodowej Metalurgicznej Akademii Ukrainy (NMAU) w Dniepropietrowsku, początkowo na stanowisku asystenta w Katedrze Przeróbki Plastycznej Metali, a po uzyskaniu stopnia doktora inżyniera w 1967 r., na stanowisku adiunkta. W 1983 r. obronił pracę habilitacyjną poświęconą problemom ciągłego walcowania rur.
 
W 1985 r. otrzymał tytuł profesora. W 1999 r. został wybrany na stanowisko kierownika Katedry Przeróbki Plastycznej Metali. Tę funkcję pełni nadal.
 
Profesor V. N. Danchenko jest znanym na Ukrainie i poza jej granicami wysokiej klasy specjalistą z zakresu teorii i praktyki procesów przeróbki plastycznej metali. Największe sukcesy naukowe osiągnął w dziedzinie procesów walcowania rur oraz projektowania nowych technologii przeróbki plastycznej metali i stopów o specjalnych własnościach.
 
Zakres zainteresowań naukowych profesora Danchenko obejmuje również procesy walcowania wyrobów płaskich, ciągnionych i wyciskanych, a także procesy walcowania wzdłużnego-okresowego. Opracował bardzo cenne dla nauki praktyki, oryginalne modele matematyczne procesu walcowania rur z uwzględnieniem zmian reologicznych materiałów warunków tarcia. Profesor V. N. Danchenko opracował również nowe metody obliczeniowe i optymalizacyjne dla wyznaczenia wartości odkształceń podczas procesu walcowania oraz wyznaczył optymalne parametry technologiczne walcowania ciągłego rur o bardzo wysokiej dokładności kształtu i wymiarów, na gorąco i na zimno.
 
Pod kierownictwem profesora Danchenko opracowano specjalne, wysokowydajne urządzenia do walcowania rur na zimno z zastosowaniem nowoczesnych mechanizmów napędowych. Oryginalną pracą w skali światowej jest opracowanie modelu matematycznego i zastosowanie w praktyce przemysłowej procesu naddźwiękowego gazowo-dynamicznego napylania proszków różnych materiałów na powierzchnie wyrobów metalowych.
 
Profesor Danchenko kieruje badaniami międzynarodowych zespołów w Rosji, Polsce, Białorusi i Mołdawii.
 
Wyniki prac badawczych i liczne patenty opracowane w zespołach pod kierownictwem profesora V. N. Danchenko wykorzystywane są na Ukrainie a także w Rosji, Francji, Niemczech i w Rumunii.
 
Publikowany dorobek naukowy profesora obejmuje 10 monografii, 4 podręczniki akademickie, ponad 200 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie 150 patentów i świadectw autorskich oraz ponad 45 oryginalnych prac zastosowanych w przemyśle. Profesor Danchenko wypromował 120 inżynierów, 10 magistrów inżynierów i 25 doktorów. Kilkunastu jego wychowanków uzyskało tytuł docenta, 1 - tytuł profesora. Profesor V. N. Danchenko aktywnie uczestniczy w organizacjach i komisjach opracowujących programy nauczania uczelni wyższych Ukrainy.
 
W 2000 roku został wybrany na członka prezydium Akademii Szkół Wyższych Ukrainy. Jest także członkiem Rady Kwalifikacyjnej (polski odpowiednik - Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych), która nadaje stopnie doktora i doktora habilitowanego pracownikom naukowym na Ukrainie.
 
Badania w dziedzinie rozwojowych technologii, urządzeń dla przemysłu hutniczego i walcowni rur oraz w zakresie teorii technologii produkcji rur cienkościennych i blach cienkich, wykonane pod kierownictwem Profesora V. N. Danchenko, zostały wyróżnione nagrodami państwowymi - Państwową Nagrodą ZSSR (1977 r.). Nagrodą Rady Ministrów ZSSR (1982 r.) i Nagrodą Państwową Ukrainy (2003 r.).
 
Za osiągnięcia w dziedzinie nauki i edukacji profesor V. N. Danchenko otrzymał w 1984 r. Nagrodę Ministerstwa Edukacji Szkół Wyższych Ukrainy, a w 1997 r. Nagrodę Jarosława Mądrego Akademii Nauk Szkół Wyższych Ukrainy. W 2000 r. przyznano mu tytuł Zasłużonego Działacza Nauki i Techniki Ukrainy.
 
W listopadzie 2004 r. uzyskał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Technologicznego - Moskiewskiego Instytutu Stali i Stopów w Moskwie.
 
Dzięki zaangażowaniu i energii profesora żywo rozwija się współpraca między Ukrainą i Polską. Politechnika Częstochowska od wielu lat współpracuje w zakresie badań naukowych i kształcenia kadr z Narodową Metalurgiczną Akademią Ukrainy. Wynikiem tej współpracy są wspólne publikacje naukowe w polskich i ukraińskich czasopismach oraz wzajemne uczestnictwo w konferencjach naukowych. Od wielu lat z powodzeniem praktykowana jest wymiana stażystów między Politechniką Częstochowską i Narodową Akademią Metalurgiczną Ukrainy.
 
Nadanie profesorowi Valentinovi N. Danchenko tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej stanowi wyraz uznania dla Jego pozycji naukowej i wychowawcy młodych kadr naukowych.
prof. dr hab. inż. Valentin Nikolaevich Danchenko